خرماي خضراوي
خضراوي (Khazravy)

موطن اصلي خضراوي را عراق مي دانند و بعد از سعمران، دومين رقمي است که درخوزستان سطح زير کشت را به خود اختصاص داده است. از ارقام نيمه خشک بوده و از نظر صادرات در مرتبه دوم اهميت بعد از سعمران قرار دارد.

در ساير مناطق خرما خيز نظير جهرم، کازرون، دشستان، فسا، قصر شيرين و رامهرمز نيز کاشته مي شود. مصرف آن به صورت خارک و رطب نيز متداول است. بيشتر در حالت رطب و خرما مصرف مي شود. اين رقم در خوزستان از ارقام درجه يک و در کازرون و برازجان و قصر شيرين از ارقام درجه 2 و 3 به شمار مي رود.

خضراوي از خرماهاي زودرس و نرم به شمار مي آيد. ميوه تخم مرغي شکل به وزن متوسط 7.94 گرم با بافت نرم و رنگ قهوه اي روشن، ضخامت پوست در آن ضخيم. نسبت گوشت ميوه به هسته معادل 12.1 است. هسته بيضي شکل با رنگ قهوه اي کم رنگ، ميزان چسبندگي هسته به ميوه متوسط است. رسيدن خارک در اواسط مردادماه، ولي برداشت ميوه کاملاً رسيده آن در اواسط شهريور صورت مي گيرد.

ميزان چسبندگي کلاهک به ميوه متوسط است.
 
کلمات کلیدی:
تماس با ما