خرماي مضافتي
در ايران بعد از سعمران و شاهاني، از مهمترين ارقام خرماي اقتصادي کشور است. اين رقم در نقاط مختلف کشور کشت شده است. موطن اصلي آن در ايران، بم کرمان مي باشد. مضافتي بم يکي از بهترين انواع خرماي ايران از نظر بازار داخلي محسوب مي شود.

پراکندگي اين رقم علاوه بر استان کرمان ( بم، جيرفت، کهنوج، شهداد، نرماشير )، در سراوان، ايرانشهر، نيکشهر، حاجي آباد، طبس و خور و بيابانک اصفهان نيز کشت مي شود. مضافتي از ارقام بسيار عالي تر و نيمه تر، به رنگ قرمز تيره متمايل به سياه بوده و داراي کيفيت بسيار خوب مي باشد. بازار اصلي مصرف داخلي آن استان تهران است. در سال هاي اخير به صادرات آن توجه خاصي شده است.

از مشکلات اساسي اين رقم نگهداري آن است، زيرابه علت نرمي ترش مي شود و بايد در محل خنک نگهداري شود. احداث سردخانه در مناطق توليد اين رقم، مي تواند کمک موثري براي افزايش توليد آن باشد.
 
کلمات کلیدی:
تماس با ما