خرماي استعمران
استعمران (ASTAMARAN)

اين رقم که با نام هاي سعمران، ساير، سمبرون، سمبارون در مناطق مختلف گفته مي شود، حدود 80-70 درصد نخليات استان خوزستان را شامل مي شود. داراي ارزش تجارتي بسيار زيادي است و يکي از مهمترين ارقام صادراتي استان خوزستان مي باشد. از مهمترين خصوصيات اين رقم، نيمه خشک بودن آن است که خاصيت نگهداري آن را افزايش داده و اين خاصيت سبب شده تا مناسب ترين رقم تجارتي و صادراتي ايران گردد.

ميوه آن بيضي شکل و گاهي متمايل به مستطيلي بوده به وزن متوسط 8.31 گرم، با بافت متوسط (نيمه خشک )، رنگ ميوه زرد روشن، در مراحل رسيدن کامل کهربائي و قهوه اي متمايل به قرمز است. ضخامت پوست در سعمران ضخيم و تا نسبتاً ضخيم و خشن مي باشد. نسبت گوشت ميوه به هسته معادل 6.71 است. قسمت خوراکي ميوه شيرين و تا اندازه اي مزه گس دارد ( در مراحل اوليه رطب )، ميزان چسبندگي هسته به ميوه کم، رسيدن خارک در حدود 25 مرداد ماه ولي برداشت ميوه کاملاً رسيده آن در اواسط شهريور تا مهر ماه صورت مي گيرد. ميزان چسبندگي کلاهک به ميوه کم است.
 
کلمات کلیدی:
تماس با ما