خرماي شاهاني
اين رقم در مناطق مختلف به نام هاي متفاوتي ناميده شده است. در ميناب شاوني، در فيروز آباد شوني و در حاجي آباد بندر عباس به نام خورک شاني ناميده شده است. خرماي شاهاني يکي از مهمترين و فراوان ترين ارقام استان فارس است. حدود 95 درصد از نخل هاي جهرم ( يکي از مهمترين شهرهاي خرما خيز فارس ) را شامل مي شود. جزو خرماهاي نرم، ولي در بعضي مناطق به صورت خرماي خشک استفاده مي شود. رقمي ميان رس و دير رس و بسيار مطلوب مي باشد. اين رقم که دومين رقم ايران از نظر سطح زير کشت است، در نقاط مختلف کشور پراکنده است، از جمله در شهرهاي مختلف استان فارس ( بخصوص جهرم)، همچنين در جيرفت، کهنوج، حاجي آباد، سراوان و طبس کشت شده است.

اين قرم به علت شيريني زياد و خوش رنگي خرماي آن، مصرف داخلي فراون دارد. ميوه شاهاني کشيده و داراي نوک باريک است، رنگ رطب آن قهوه اي رنگ است.خارک اين رقم نيز شيرين است و مقداري از محصول شاهاني به صورت خارک به مصرف مي رسد. بهترين نوع شاهاني در نخلستان های جهرم توليد مي شود و در اين منطقه از ارقام «تر» محسوب مي شود.
 
کلمات کلیدی:
تماس با ما