خرماي كبكاب
رقم کبکاب از مهمترين و فراوان ترين ارقام منطقه خشت و کمارج، در کازرون و دشتستان ( برازجان ) مي باشد. اين رقم در ساير مناطق خرما خيز مانند خورموج، بهبهان، کازرون، جهرم، طبس نيز به مقدار زياد کشت شده است.

کبکاب بهبهان بسيار شيرين و نسبت به کبکاب دشستان کوچکتر و پر شيره مي باشد. اندازه حبه کبکاب بسيار درشت مي باشد، خام خلال (خارک) اين رقم قابل استفاده نيست. لذا براي مصرف مي بايستي آن را قبلاً پخت و خشک کرد. رنگ ميوه در مرحله خارک و رطب زرد است و در حالت رسيدن کامل به صورت قهوه اي تيره در مي آيد. مصرف آن بيشتر در حالت رطب و خرما است. از نظر اهميت اقتصادي در ايران بعد از سعمران، شاهاني، و مضافتي قرار دارد. جزو ارقام «تر» محسوب مي شود.

ميوه بيضي شکل به وزن حدود 15 گرم با بافت نيمه خشک و رنگ زرد روشن، ضخامت پوسته در آنها ضخيم است. نسبت گوشت ميوه به هسته معادل 9.25 است. هسته بيضي، باريک و کشيده، رنگ خاکستري، ميزان چسبندگي هسته به ميوه زياد است. رسيدن خارک در اواخر مرداد ماه است ولي برداشت ميوه کاملاً رسيده آن (خرما) در اواسط شهريور ماه است. ميزان چسبدگي کلاهک به ميوه زياد است.
 
کلمات کلیدی:
تماس با ما