خرماي زاهدي
زاهدي (Zahidi)
رقم زاهدي نيز مانند رقم ديري از ارقام خشک به شمار مي رود. در بعضي از مناطق به عنوان رقم نيمه خشک است. در مناطقي ا ز کشور به عنوان قصب از آن نام برده شده است.

در بسياري از نقاط خرما خيز کشور به خصوص در خوزستان، فارس، بوشهر و استان کرمانشاه، نيز در سطح زياد کشت مي گردد. مهمترين منطقه گسترش آن در پشتکوه بوشهر مي باشد.

ميوه در مرحله خارک زرد رنگ، در مرحله رطب قهوه اي روشن و در مرحله تمار (خرما) قهوه اي متمايل به قرمز تا زرد کمرنگ مي شود. زاهدي يا زهدي در زبان عربي به معناي فراوان و ارزان است. در کشور عراق از ارقام عمده و صادراتي به شمار مي رود.

شکل ميوه، بيضي کشيده و انتهاي آن کاملاً باريک و نوک تيز است. از ارقام بسيار مرغوب است و داراي خاصيت انبار داري خوب و حمل و نقل آن بسيار آسان و از ارقام صادراتي است. به دليل قند زياد زاهدي که از ارقام صنعتي مي باشد، براي تهيه الکل و سرکه بکار مي رود.

نسبت گوشت ميوه زاهدري به هسته معادل 6.35 است. هسته زاهدي، بيضي، رنگ آن قهوه اي، ميزان چسبندگي هسته به ميوه متوسط و رسيدن خارک در اوائل شهريور، ولي برداشت ميوه کاملاً رسيده آن در اواخر شهريور ماه صورت مي گيرد. ميزان چسبندگي کلاهک به ميوه متوسط است. اين رقم خرما تقريباً در تمام استان هاي خرما خيز کم و بيش کاشته مي شود. خرماي زاهدي جز خرماهاي خشک طبقه بندي مي شود و رقمي ديررس بوده و مقدار ريزش آن زياد است. اين رقم خرما در برازجان، کازرون، فيروزآباد، بوشهر، جهرم، لار، اهواز، خرمشهر و نيز عراق و آمريکا کاشته مي شود.
 
کلمات کلیدی:
تماس با ما