انواع عسل
دسته بندی : عسل و خواص آن

انواع عسل:

عسل براساس منابع گیاهی به عسل گل، عسلک و عسل مرکب طبقه بندی می شود.عسل گل ممکن استتک گل با چند گلی باشد. عسل تک

گلی  بطور عمده از شهد یک گل تولید می شود به همین علت این عسل ها معمولا براساس عسلغالب  نامگذاری می کنند مانند عسل آکاسیا، عسل سیاه دانه، عسل آفتابگردان، عسل اکلیل المک، عسل سفید و غیره . عسل چند گلی از شهد گیاهان مختلف تولید می شود بدون اینکه میزان  هیچ کدام از آنها به بقیه غالب  باشد.

عسل را می توان براساس منطقه ای که شهد از آنجا جمع آوری شده به انواع عسل جنگلی، عسل مرغزار، عسل استپی، عسل دشتی  و انواع عسل میوه تقسیم و نامگذاری کرد.براساس منطقه جغرافیایی انواع عسل های زیر  در روسیه یافت می شود:

عسل های مناطق سیبری ، اورال، عسل خاور دور و عسل تهیه شده با شکر.

عسل تولی شده از عسلک به نام عسل عسلک معروف است.وقتی عسل از ترکیب عسلک معروف است. وقتی عسل از ترکیب عسلک و شهد تولید شود  به عسل مرکب (کامپوزیت) معروف است و در حالتی  که با تکهای شان بسته بندی شود عسلشان نام گذاری می گردد.

چندین روش برای استخراج عسل وجود دارد.عسل روان از واژ گونه قرار دادن شان عسل در یک ظرف به دست می آید این امر سبب جاری شدن عسل به دست می آید این امر سبب جاری شدن عسل به داخل ظرف می شود. عسل فشرده (غلیظ) از فشردن شان های عسل به دست می آید. عسل استخراج شده به وسیله ای اکستراکتور بنام عسل اکستراکتوری معروف است.

عسل را از فیلتر به وسیله ی اکستراکتور بنام عسل اکستراکتوری معروف است.

عسل را از فیلتر عبور می دهند تا ذرات کوچک خارجی از قبیل دانه های گرده که در بر گیرنده فلزات سنگین است از آن خارج شود.

 
کلمات کلیدی:
تماس با ما