تركيبات شيميايي زهر زنبور عسل:
دسته بندی : زنبوردرمانی

 ترکیبات شیمیایی زهر زنبور عسل:

زهر زنبور ترکیبی از مواد مفید است.تولید کننده گان و تجزیه کننده گان مواد شیمیایی 18 ترکیب مختلف را در زهر زنبور شناسایی کرند.

جدول شماره1:ترکیبات اصلی زهر زنبور

آنزیم ها:     فسفولیپازA2 -     هیالورونیداز- اسید فسفاتاز      

پپتیدها: آپامین-ملتین-پپتیدMCD –سکاپین-ترتیاپین-آدولاپین

آمین های بیوژنیک: هیستامین-دوپامین-نوراپی نفرین-لکوترین

فسفولپیاز A2: زهر خشک حاوی 10 تا 12 درصد فسفو لپیاز A2است. وزن ملکولی آن بین 14000-11000 و شامل 129 اسید آمینه است.خصوصیات بازی زیاد با PH برابر با 10 دارد.LD50  آن تقریبا 7/5 میلی گرم بر کیلوگرم است . این آنزیم با مشارکت میلیتین اثر تشدید کنندگی  خواص همولوتیک زهر را سبب می شود همچنین این آنزیم  خاصیت حفاظت  فعالیت های تشعشعی، آزاد کننده هیستامین، کاهش دهنده فشارخون و خاصیت آنتی ژنی دارد.

هیالورونیداز: این آنزیم حدود 1 تا 2 درصد وزن خشک زهر را تشکیل میدهد. وزن ملکولی آن حدود 38000 و دارای بیش از 100 اسید آمینه است. هیالورونیداز اسیدی و PH آ بین 4 تا 5 است خالص کردن این آنزیم بسیار مشکل است  بطوری که ساختمان آن هنوز کاملا شناخته نشده است.

هیلارونیداز  به بافت هایی که شامل پلیمر اسید هیالورونیک است حمله می کند. اثرات فیزیولوژیکی  و دارویی این ماده زیاد است. این آنزیم دارای خصوصیات ایجاد شوک آنافیلاکتیک، واکنشی ایمنی، تجزیه بافت ها و عامل آنتی ژنی است.

 
کلمات کلیدی: زهر زنبور،زنبور درمانی، ترکیبات شیمیایی زهر زنبور عسل
تماس با ما