زندگي در كلني
دسته بندی : زنبورداری
اولین فسیل زنبور مربوط به 50 میلیون سال پیش است.ملکه زنبور عسل بوجود آورنده جمعیت کلنی است.وظیفه اصلی ملکه انسجام جمعیت و تخم گذاری در داخل سلول های پرورش نوزاد استزندگی در کلنی
اولین فسیل زنبور مربوط به 50 میلیون سال پیش است.ملکه زنبور عسل بوجود آورنده جمعیت کلنی است.وظیفه اصلی ملکه انسجام جمعیت و تخم گذاری در داخل سلول های پرورش نوزاد است. با گذاشتن روزانه 1200 تا 1500 تخم ملکه مظمئن می شود  که جمعیت کلنی از بهار تا پاییز افزایش می یابد. وظیفه نر ها تلقیح ملکه محدود می شود و در تولید محصولات مشارکت ندارند.قسمت عمده جمعیت زنبور عسل را کارگر ها تشکیل می دهند.آنها وظیفه ی زیادی از بدو تولد و در طول زندگی بعهده دارند.وظیفه ی اصلی زنبورهای مسن ترجمع آوری شهد، گرده گل، و بره موم است.
زهر زنبور از کیسه ی آن که در آخرین بند شکمی زنبور های کارگر قرار گرفته خارج می شود. نیش زنبور حدود 2 میلیمتر طول دارد و انتهایش نک تیز است.قطر انتهایی نیش حدود 1/0 میلیمتر است. در طول نیش حدود 7 تا 10 خار وارونه قرار گرفته است که باعث باقی ماندن نیش در پوست پستانداران
 در موقع خارج کردن آن می شود. به این واسطه نیش زنبور و دستگاه زهر  از بدن زنبور جدا می شود.
زنبور می میرددر حالی که دستگاه نیش هنوز زنده استکه قادر است آن را به عمق سطحی از که نیش روی آن قرار گرفته حرکت دهد.در این مدت حرکت عضلات کیسه زهر را به داخل بدن تزریق می کند.
نیش زدن یک نوع مکانیزم دفاعی ست.وقتی نیش از یک زنبور خارج می شودبه عنوان زنگ خطر زنبور ها نیز تحریک می کند.با افزایش تعداد نیش ها فرمون خطر( ماده عطری)  که بیشتری منتشر می شود.  به طوری که گاهی اوقات این امر منجر به حرکت تمام کلنی می شود.زنبور ها با این عمل از کلنی شان دفاع می کنند گرچه زندگی خود را قربانی می کنند.اکثر زنبور ها پس از دست دادن نیش سریعا از بین نمی روند.به طوری که قادر به پرواز باشندبه کلنی شان بر می گردند و بار شهد و گرده خودشان را به دیگر زنبور ها می دهند.فقط زمانی می میرند که از کندویشان دور باشند  و قبل از آن هم تلو تلو میخورند و به زمین می افتند.از بین رفتن یک زنبور از بین زنبورهایی که از کلنی دفاع می کنند برای یک جمعیت 40 تا 60 هزارتایی تعداد زیادی نیست . دائما زنبور های جدید متولد می شوند و به کار زنبورهای ازبین رفته می پردازند.
. با گذاشتن روزانه 1200 تا 1500 تخم ملکه مظمئن می شود  که جمعیت کلنی از بهار تا پاییز افزایش می یابد. وظیفه نر ها تلقیح ملکه محدود می شود و در تولید محصولات مشارکت ندارند.قسمت عمده جمعیت زنبور عسل را کارگر ها تشکیل می دهند.آنها وظیفه ی زیادی از بدو تولد و در طول زندگی بعهده دارند.وظیفه ی اصلی زنبورهای مسن ترجمع آوری شهد، گرده گل، و بره موم است.
زهر زنبور از کیسه ی آن که در آخرین بند شکمی زنبور های کارگر قرار گرفته خارج می شود. نیش زنبور حدود 2 میلیمتر طول دارد و انتهایش نک تیز است.قطر انتهایی نیش حدود 1/0 میلیمتر است. در طول نیش حدود 7 تا 10 خار وارونه قرار گرفته است که باعث باقی ماندن نیش در پوست پستانداران
 در موقع خارج کردن آن می شود. به این واسطه نیش زنبور و دستگاه زهر  از بدن زنبور جدا می شود.
زنبور می میرددر حالی که دستگاه نیش هنوز زنده استکه قادر است آن را به عمق سطحی از که نیش روی آن قرار گرفته حرکت دهد.در این مدت حرکت عضلات کیسه زهر را به داخل بدن تزریق می کند.
نیش زدن یک نوع مکانیزم دفاعی ست.وقتی نیش از یک زنبور خارج می شودبه عنوان زنگ خطر زنبور ها نیز تحریک می کند.با افزایش تعداد نیش ها فرمون خطر( ماده عطری)  که بیشتری منتشر می شود.  به طوری که گاهی اوقات این امر منجر به حرکت تمام کلنی می شود.زنبور ها با این عمل از کلنی شان دفاع می کنند گرچه زندگی خود را قربانی می کنند.اکثر زنبور ها پس از دست دادن نیش سریعا از بین نمی روند.به طوری که قادر به پرواز باشندبه کلنی شان بر می گردند و بار شهد و گرده خودشان را به دیگر زنبور ها می دهند.فقط زمانی می میرند که از کندویشان دور باشند  و قبل از آن هم تلو تلو میخورند و به زمین می افتند.از بین رفتن یک زنبور از بین زنبورهایی که از کلنی دفاع می کنند برای یک جمعیت 40 تا 60 هزارتایی تعداد زیادی نیست . دائما زنبور های جدید متولد می شوند و به کار زنبورهای ازبین رفته می پردازند.


منبع:اعجاز زهر زنبور عسل در درمان بیماری ها (اثر میهالی سیمیچ)

 
کلمات کلیدی: زندگی در کلنی،جمعیت زنبوران،زهر، عملکرد زهر
تماس با ما