آپامين
دسته بندی : زنبوردرمانی

این ماده پلی پیتیدی دارای 18 اسید آمینه است و 2 تا 3 درصد وزن خشک زهر زنبور را شامل می شود.وزن ملکولی آن 2027 است. سمیت آن براساس LD50برابر با 4 میلی گرم  بر کیلو گرم وزن بدن است.  این ماده کوچکترین پپتید شناخته شده با اثرات سمی برسیستم عصبی است. به عنوان یک سم عصبی اثرات متفائتی بر سیستم مرکز اعصاب دارد. آپامین همچنین دارای خاصیت آنتی ژنی ضد التهاب است.

 
کلمات کلیدی: آپامین، پلی پپتید،زهر زنبور خشک،زنبور درمانی
تماس با ما