پپتيدMCD
دسته بندی : زنبوردرمانی

این پپتید حدود 2 درصد وزن خشک  زهر را داراست. در انگلیس یک گروه آن را از زهر  زنبوری جدا و پپتید401 نامیدند. ان پپتید شامل 22 اسید آمینه با وزنه ملکولی 2585 است.PH آن کاملا بازی حدود 12 می باشد.دز کشنده آن LD50400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده است..همچنین گزارش شده که در کاهش فشارخون موثر است.در بسیاری از مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات برای مقایسه  با هیدروکورتیزون  در جلوگیری از توسعه آرتریت است.

 
کلمات کلیدی: پپتیدMCD، پپتید،زنبوردرمانی،زهر خشک،
تماس با ما